is toegevoegd aan je favorieten.

Vrugten van mijnen geest, of Keur van verschillende bloemen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«47

Hij. „ Mag ik hoopen u te zullen beweegen."

Zij. „ Aanftaande Zondag zal ik u antwoor„ den." —

Hij. „ Niet eerder?" —-

Zij. „ Geen oogenblik — want zo u de Item,

„ vrijdag avond begaf, was ik gered

„ Adieu, mijn Heer! — tot morgen." —

DINGSDAG.

„ Schoone therese!" — dus vong fidelio op deezen dag aan — „ ik heb de voorgaande dagen „ u reeds beweezen, dat gij, volgens Goddelijke „ en burgerlijke wetten, verpligt zijt een hu„ welijk aantegaan ; — ja ik hèb reeds getoond „ hoe gij zulks met mij behoordct te doen ; „ thans wil ik mij bepaalen , om u , uit aflei„ ding der denkbeelden, die deeze dag oplevert, „ hiervan te overtuigen. —

„ Deeze dag was aan mars, den God des „ oorlogs, gewijd; deeze werd een vriend van „ vrouw venus geheeten ; dus is ook deeze „ dag tot de liefde gefchikt — Zonder ons met „ de gedachten der Heidenen optehouden, belee„ ven wij geene tijden van oorlogen? — Bloe„ dige krijg zal dus het menschdom geweldig ver„ minderen , ten zij de huwelijken dit in ftand „ houden: vooral is het huwelijk voor lieden,

welkers beroep niet tot den krijgsftand behoort,

een onvermijdelijke pligt. — Wil dus, bevalliQ 4 » 2e