is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrugten van mijnen geest, of Keur van verschillende bloemen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ ge thebese! uwe ooren niet langer voor mij, „ ne inboezemingen fluiten, verhoor mij en —

„ mijn hei! zal groot zijn.

„ Mars, de Krijgs-god was, zeggende Dich„ ters, geen vijand der min; ook de Krijgslieden „ van alle tijden , hunnen vader daarin op het „ fpoor volgende , zijn beminnaars der Juffer„ fchaar; deeze, dankbaar van hunne zijde, heb„ ben altijd veei fmaak in helden gevonden ; men' „ kan haar dit ook niet ten kwaade duiden — „ de fchoone Sexe, welker mindere krachten haar „ voor boozeaantogen, ja beledigingen blootftelt, „ bemint die lieden, welke veronderfteld worden „ meer moed te bezitten dan hunne medeburgers, „ die niet tot den wapenftand zijn opgeleid:" en, „ ten onrechte, rindea zij ook wel ééns fmaak „ in het giinflerend kleed, zonder te denken wat „ deeze couleuren aanduiden.

„ Als het Vaderland van een onrechtvaardig „ vijand wordt aangevallen , is ieder Burger ver„ pligt, ter verdediging van hetzelve, opteko, „ men; _ maar met het gevaar verdwijnt deeze „ phgt; want de oorlog is eene zoo affchuuwe„ hjke zaak, zoodra die ophoudt verdedigend te „ te wezen , dat geene weidenkenden befluiten „ kunnen , het beroep der wapenen aantevatten. — „ Het Krijgsmans leven, wel beoefend, is wèrk„ zaam; want er is geen ftand die meer kundig „ heden vereischt; doch zoo als veele Officieren „ dien, in vredenstljd waarneem en, is bij niets „ dan luië ledigheil, die alle onheilen voord„ breagt. — Gij, fchoone Maagd zult toch niet

„ te-