Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•22 Byzonderheden van den

„ hunnen pligt zullen doen, zo als zy tot hiertoege„ daan hebben."

By het flot der reden maakte de Koning eene gunftige en vriendelyke buiging, waarmede hy alle harten voor zich innam, en liet de Officiers gaan.

Na de overrompeling by Hochkirchen 1758. liet de Koning den 17 van Wynmaand alle Generaals en Stafofficieren by zich komen, en fprak hen op de volgende wyze aan: „ Gy weet, myne Heeren, dat de Ar„ mee eene furprife geleden heeft. De donkerheid „ van den nagt heeft er de fchuld van. Doch gy moet „ flegts bedenken, waar wy thans ftaan. Wy zyn „ in Opper-Lausnitz. Wy hebben onze goederen, „ vrouwen en kinderen agter ons. Als wy nog édns „ wyken moeten, dan is dit alles verboren. Eene „ fpoedige Bataille is onvermydelyk. Ik zelf wij, „ eer ik wyk , met het overige van myn leger my „ liever laaten begraaven. Ik geloove, dat elk zo „ denken zal, en die zo niet denkt, moet zich liever „ aangeven, en kan terftond naa huis gaan. Is er

„ ook iemand onder u?" Na een korte poo-

ze, wanneer eenige Generaals den Koning verzekerden, datzy, gelyk tot hier toe, met vreugde, zich van hunnen pligt zouden kwyten, nam hy zyn ongemeen vriendelyk wezen weder aan.

Dee-

Sluiten