is toegevoegd aan uw favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning van Pruis/en. 99

Daa"\s voor den overval by Hochkirchen, befpeurdc men op den éénen Vleugel der PruisGfche Armee, dat tegen over , by eenen berg , de Oostenrykers verfchanfingen opwierpen, en zo kon weren, dat zy van de Pruisfen geene verhindering fcheenen te vreezen. De Pruisfifche Generaal, die op deezen Vleugel het Kommando had, zond eenen Adjutant naa het Hoofdkwartier des Konings, om hem dit te rapporteeren. Toen de Adjutant by den Koning kwam, vond hy hem met het lezen van gedrukte dingen bezig. Wat brengt gy goeds ? riep hem d/ Koning te gemoet. De Adjutant verhaalde het voorgevallene, en voegde er de vraag by, of zyne Majefreit ook beval, dat men vuur op den vyand zou geven? De Artillery-0 meier van de tegenöverftaande Battery bad verzekerd, dat hy hen met het gefchut kon bereiken. Neen, neen, antwoordde de Koning, laat dat maar zo zyn, ik zal hen morgen wel beftooken. De Adjutant boog zich, om heen te gaan. In 't oogenblik, dat hy de deur wilde uitgaan , riep hem de Koning te rug : Hoor éém! wat meent gy wel , dat my een Kanonschoot kost? Deeze vraag was onverwacht voor

den Adjutant; Ondertusfchen, alzo hy wist, dat de Koning liever het eerfte antwoord het beste, dan geheel geen had, zo antwoordde hy: Een fchoot mag Uwe Majefteit wel eenen Louis d'Or kosten. Nu, vervolgde de Koning, en hoe veel Louis d'Or meent gy wel, dat die .... waard zyn ? Vervolgends zeide de Koning : Laat eenige fchooten maar niet G i- meer.