is toegevoegd aan uw favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning van Prnisfen. ior De Koning. Als Generaal; en niet anders.

De Soldaat. Hm! dat geloof ik niet; gy zyt toch meer dan Generaal.

De Koning. Neen, niet meer. By de Armee ben ik maar Generaal.

Dc Soldaat. (Het hoofd fchuddcnde.) Men zou toch een' fchoonen buit by u vinden!

Dc Koning. Waarachtig niet, ik heb geen Grosch by my.

Dc Soldaat. Dat moet Uwe Majefteit eenen anderen wys maaken. Gy zoudt geen geld by u

hebben!

De Koning. Neen, zeg ik u, geen Kreuzer. (Tevens haalde de Koning zyne zakken uit.) Daar, ziet gy nu, dat ik gclyk heb ?

De Soldaat. Dat is byzonder. Maar daar

hebt gy een' fchoonen ring, die zal toch wat waard zyn?

De Koning. Nu en wat meent gy dan, dat

hy waard is? raad eens! (De Koning hield

hem den ring, om te bezien , voor.)

G 3 De