Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 Byzonderheden betreffende den

Niets is waarfchynlyker. En zeker, zulk een leven zou my onvermydelyk op eenen weg gehragt hebben, die my fteeds meer en meer van God zou vervreemd hebben. De verfoeilyke zugt naar roem , die ons van onze Kindsheid af ingeboezemd word , zonder dat wy een recht en duidlyk denkbeeld van zaaken hebben, kan zo verre de overhand nemen, dat eindclyk het zwak vernuft op zulke gebeurtenisfen aanfpraak zou maaken, die eenig en alleen van de Voor-' zienigheid en Almagt afhangen. Maar het heeft de rechtvaardige en wyze Opper-oorzaak van myn Reftaan behaagd, dit kwaad in my te verhoeden. Ik heb zo menige goede gewaarwording cn werking van zynen Heiligen Geest onderdrukt en verwaarloosd , en word thans, door zyne' Genade, tot ernftige bcfchouwingen over my zeiven opgeleid, en door het daadlyk gevoel van mynen tegenwoordigen toeftand, ben ik in ftaat gefield, om niet verder in eenig verderf voort te rennen, waar door ik my de eeuwige Verdoemenis zou veroorzaakt hebben. Daar voor zy zyn Heilige Naam geloofd en gepreezen, nu cn ecuwig !

Stel u derhalven gerust, myn hartelyk geliefde Vader! en wees verzekerd, dat dit niet zonder oogmerk der algoede Voorzienigheid gefchicd, zonder wier wil geen haair noch musch op de aarde vallen, noch iet gebeuren kan. Het is God, die alles regeert , die alles in deeze Wereld beftuurt , cn die ook buiten

twy-

Sluiten