Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 Byzonderheden betreffende den

zelfs ook in Sileziën, waarom ik den M. Carmer gelast heb, om dit door een algemeen Lands-credit, zo als .het thans in Sileziën is, te collecteren, cn dat gaat excellent ; want Sileziën had in 't begin 10 millioencn aan fchulden, en in korten tyd hebben zy reeds 600,000 Daalers afbetaald. Ziet gy , dat moet gy navolgen; Ik raade u daarom, dat gy u ook faamenvocgt, en daar in verëenigt.

Ik heb daar geen interest by, dan het welzyn van den Staat; de Heer en Staat maaken maar één geheel uit. Als de Heer het nodig heeft , moet dc Staat hem helpen, en als de Standen niets hebben , dan moet de Heer byfpringen.

Ik ken geen ander Interest , en heb geen andere Vues, maar ik wensch uw eigen best. Ik raade u derhalven alleen, om u meer te verbinden, cn uw credit daar door te verderken; en gy zult er my in 't vervolg voor bedanken. Het voorbeeld van Sileziën kan u het nut deezcr inrigting het zekerst bewyzen.

Dc flegte Tegenwerping, die men maaken wil, dat eene gantfche Trovintie geheel gerailleerd wierd, neem eens zo als in den 30 jaarigen oorlog , daar .moet gy geheel geen agt op (laan, zy is belagchelyk; want als de Hemel valt, dan zyn alle vogels gevangen , en als dc jongde dag komt , dan fpeelen wy alle bankeroct. En als ook eene Provintie gcruineerd

wierd,

Sluiten