Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning van Pruis/en. 27

ven, en hunne naamen, ordenstitel en graden er by te voegen. Terftond zond de Koning het verzoekfchrift daar het behoorde, en liet den Hecren beduiden, om zich in 't vervolg van deezen Titel niet te bedienen.

. Een Tapytwerker, die in 's Konings vertrek iet te doen had, meende zich byzonder aangenaam te maaken , en gaf zich aan hem als een Vrymetzelaar te kennen. Frederik keerde hem gemelyk den rug toe, en ging heen.

Toen de Koning in Glatz was, vernam hy, dat de Graavin Grün, de Gemaalin van een' Staf-Officier van het garnizoen, eene gelofte gedaan had, om aan de H. Maagd by de Jefuiten een fchoon kleed te verëeren, als de belegering opgebroken v/ierd. Ten'tond liet hy een kleed van de rykfte ftoffe voor dc Lieve Vrouw gereed maaken, zond dat aan de Jefuiten, cn liet hun zeggen : Nadien hy van de vrugtelooze gelofte der Graavin gehoord had , en zyn wereld zo goed verftond als zy , zo wilde hy niet , dat onze Lieve Vrouw daarom verloor. Daar nu de zaak eene andere keer genomen had, zo bragt hy in de daad, het geen Mevrouw de Graavin vergcelïcli beloofd had. De Jefuiten verbaasd over dit gefchenk, kwamen

Sluiten