is toegevoegd aan uw favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120 Byzonderheden betreffende dtn

In 's Konings laatfte levensjaar werden hem nog verf'cheiden plans tot verbetering cn opgang der Porcellcin-Fabrick voorgedragen. Lieve Hemel, zeide de zieke Koning, hoe kan men my thans met breekhaare waar belasten, daar ik zo zeer aan myne eigene brosheid te denken heb.

Toen wyfen dc Koning fteeds zieklyker werd, liet hy zich dikwils in de open lucht en in de zon brengen 5 Dit noemde hy zyne laatfte verkwikkings-llonden. Dan wees hy met eene vrolykheid, die iemand tot traancn beweegde , naar de zon , zeggende : Deeze is nog de eenige vriendin, die my op de wereld

toelagcht! Vervolgends keek hy geroerd in haar

weldaadig licht, en riep uit: Haast zal ik u nader - komen!

Kort voor 's Konings einde leidde de Hertog van Courland nog een bezoek by hem af. Frederik ontving hem afgemat, maar in een goeden luim, en vraagde: of hy ook een waker nodig had? Ik begryp uwe Majefteit niet! zeide de diep aangedaane Hertog; „ helaas, helaas!" ging de flaapelooze Koning voort, „ moet ik uwe Doorlugtighcid zy dan zeg-

53 £Cn |