Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning van Pruisfen.

,, worden. Ondertusfchen bevind' ik my zedért eenigc dagen een weinig verligt. Myn hart blyft „ u onveranderlyk toegedaan myne lieve Zuster. „ Met de volmaakfte hoogagting."

Myne vereerenswaardige Zuster

UW getrouwe Broeder en Dienaar

F r e d e r i k.

De Marq-ds d'Argens , is als Schryver genoeg bekend, en 't publick komt over de waarde eh onwaarde zyner fetiriften , redelyk wel over een , of fchoon veelen, anders billyke menfehen, dc vrymoedigheid en waarheids liefde , die in zyne fohriften doorftralen , gecne genoegzame geregtigheid laten wedervaaren. Men vergeet , hoe weinig men in 't jaar 1736, toen zyne Lettres Juives in 't ligt verfchccncu , zelfs in Frankryk over dc verregaandftö misbruiken in den Godsdienst, en over de affchuwclykfte onverdraagzaamheid , zyne mcening vrymocdig dorst te zeggen. Men vergeet, welken moed ér toen toe behoorde, zig te ontrukken aan de zwaare vooroordeelen der opvoeding, en dat d'Argens deezen moed bezat. Men biyft alleen by de gebreken zyncr fchrifteu , die hy grootelyks , toch met de meeste

goe-

Sluiten