is toegevoegd aan je favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178 Eyzonderheden betreffende den

de Vorst zyn Traetaat breekt. Wat zou men zeggen van een Wondheeler die belachlyk vreesachtig was, die den van het koude vuur opgevreeten arm van iemand niet wilde afzetten, om dat het afzetten van eenen arm, eene kwaade zaak is; ziet men niet dat het eene veel lavader' zaak is, eenen Burger te doen fterven, dien men konde behouden? Ik durv' zeggen, dat het dc omftandigheeden, de bywëegen en de gevolgen cener zaak zyn, waar na men moet oordeelen of zy goed, dan of zy kwaad is ; maar hoe weinig perfoonen oordeelen dus uit de kennisfe van eene zaai:! het menfchclyk geflacht is gelyk aan ccne kudde Schapen , het volgt blindlings zynen Herder ; indien een man van verfhmd , één woord zegt, het is genoeg, om hetzelve door duizend zotten te hooren herhaalett.

Ik zou my het genoegen niet willen wygeren, alhier nog eenige algemëene aanmerkingen by te voegen , die ik op het onderwerp, het welk ik befchryvc, gemaakt heb. Ik vinde dat de machtigfte Staaten die gèenen zyn, alwaar meer verwarring heersebt dan, in de kleinen, en ohdertusfehen doet dc grootheid van het werktuig hun omloopen, cn men befpeurt deeze huislyke wanorde niet. Jk heb opgemerkt, dat de Vorften die hunne wapenen te ver buiten hunne grenzen overbrengen , altyd ongelukkig zyn, dewyl zy deeze dooiende Troepen niet kunnen verfterken en onderfteunen. Ik heb opgemerkt dat

alle