is toegevoegd aan uw favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning van Pruisfen. 87

i£fygskas en veele Bagaadicn den Overwinnaaren in handen vielen. De Koning fchreef nog op liet flagvdl aan zyne Moeder: „ Ik ben met myne Broe„ ders gezond; dc veldtogt is voor de Oostenrykers „ verloren, en ik heb met 150,000 man de handen „ ruim; Wy zyn meester van een Koningryk, welk „ ons geld en manfchap geven zal. Ik zal een ge„ deelte van myne troepen afzenden, om dc-Fran„ fchen een Compliment te maaken, met dc overigen „ zal ik de Oostenrykers vervolgen."

Hoe bloedig ondertusfeben deze veldflag was, en welke groote verwachtingen ook geheel Europa thans had , echter liep alles geheel anders. Want deze verfchriklyke nederlaag is des te merkwaardiger wegens de gevolgen, die zy niet had. De geheelc wereld geloofde, dat de vlugtende Oostenrykfclie Armee vervolgd en nagejaagd , maar de ingeüotene door vuur cn honger tot de overgave zou gedwongen worden; doch het krygsgeïuk verydelde zeer fpoedig de hoop der Pruisfen , cn blies hunne vyahdcii nieuwen moed in. Beide de legers verloren in den llag by Praag eenen voortrcflyken Veldheer. Frederik betreurde den dood van Scuwerin, zynen leermeester in de krygskunde, en liet hem, na het cilide van den oorlog, in Berlin een Standbeeld oprechten. De Veldmaarfchalk Brown fterf aan zyne wonden, in den veldflag gekregen; doch by meest nog voor zyn' dood de jammertooneclen in Praag mede aanzien.

F 4 Dc-