Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning van Pruisfen. 235

overrompeld , 600 van zyne Soldaaten gedood, en hem /.elven met 1800 man gevangen genomen. De Rusfen ftonden thans in de Laufitz , gelyk ook Daux. Doch het duurde niet lang, of er was gebrek aan levensmiddelen. De Oostenrykers hadden de grootfte moeite, om voor hun eigen onderhoud te zorgen, en boden daarom den Rusfen geld aan in plaats van mond-voorraad , om zich daar mede te voorzien. „ Myne Soldaaten eeten geen geld," antwoordde Soltikow, cn tevens nam hy den marsch aan door Silefiën naa Poolen. Laudon verzelde hem, cn wendde alle pogingen aan, om hem tot de belegering van Glogau te beweegen. Maar dit ontwerp werd geheel verydeld, nadien de verbonden Armeeën by Beuten aan den Oder tot hunne verbaaziug een Pruisfisch leger vernamen. Hier ftond de Koning, om Glogau te dekken. Zy waagden het niet, om hem aan te tasten , maar trokken over den Oder, marfcheerden langs deze rivier, en fchenen hun oogmerk op Breslau te richten.. Maar zy vonden overfil Pr ui firn, en de pasten wel bezet. Hernfiad was het perk van hunnen Silefifchen togt. Toen zich deze opene, maar door de natuur bevestigde plaats niet wilde overgeven, werd zy door gloeiende kogels in een aschhoop veranderd, cn na deze daad ging de marsch naa Poolen.

Op het einde van October waren Silefiën en Brandenburgen Rusfen en Oottehrykers bcvryd. Twaalf

bran-

Sluiten