Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning van Pruis/en. £7

Op eene andere keer betrok by een dorp, welk aan het Klooster van St. Vinzmt te Breslau behoorde. De Prior van het Klooster bcfteeddc allen vlyt, om den Koning'op het best te onthaalen, welk den Vorst zeer behaagde. Tot dankbaarheid deed hy het Klooster eene verëering van een zilveren Koelvat, welk eenige duizend daalders kostte, om daar mede te doelen op de goede cier, welke deze Kloosterlingen maakten. Het Klooster bewaart dit gefchenk nog, en heeft er tot gedagtenis eene byzondcre ïnfcriptie op laten fnyden.

By groot Tinz, alwaar de Koning de laatftc Revue in Siteziën hield, was het ongemeen flecht weder, daar de Koning zich, «zonder zich cenigzins te ontzien , aan bloot ftclde , het geen ook de middeloorzaak tot zynen daar op gevolgdcn dood geweest is. De regen had hem zo door cn door nat gemaakt, dat zelfs zyne ftevels vol water gelopen waren. Dczcgroote yver haalde hem ook terftond na 'zyne wederkomst in Tinz, alwaar hy, het Slot aan den Hertog van Jork ingeruimd hebbende, alleen een Boerenhuis bewoonde, eene koorts op den hals. Desniettcgenftaande dacht hy weinig om zich zeiven, maar meer aan de zaak , die hy hier te verrichten had. Hy

vraag.

Sluiten