is toegevoegd aan uw favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120 Byzonderheden betreffende den

De Rusfen, welke zich nog aan de andere zyde van den Oder omftrceks Breslau bevonden, waren geheel niet met de behoedzame bewegingen der Oostenrykers voldaan. Zy geloofden, dat, nadien men den Koning niet verhinderd had , over de Elve , Spree en Bober te gaan , het hem thans ook niet belet zou worden , over den Oder te trekken, zich met Prins Henrik te vercenigen , en vervolgends met zyne geheele magt op de Rusfen te vallen. ,, Het kost den Koning niet meer dan één „ van zyne gewoone fterke Marfchen en Kun» „ ftenaaryën , zeide de Veldmaarfchalk Soltikow , „ om dit te werk tc Hellen." Hy verklaarde tevens uitdruklyk , dat hy, zodra men den Koning over den Oder liet gaan, naar Poolen te rug zou trekken.

Deze bedreiging noodzaakte Daun , om eenen veldflag te wagen, ten einde den Koning op te houden. Den 15 Augustus zou het Pruisfisch Kamp by Liegnitz worden aangetast. Deszelfs plaatzing was niet voordeelig , en het vyandlyk ontwerp uitmuntende. Men wilde Frederik met bet aanbreken van den dag op vier plaatzen te gelyk aanvallen , cn indien mooglyk een gelyk ftuk uitvoeren als by Hochkirch. De Koning kreeg toevallig eerst des avonds voor de uitvoering tyding van dit voornemen , cn terftond was zyn ontwerp gemaakt. Met het vallen van den nacht verliet hy met de Armee de legerplaats, welker

wach-