is toegevoegd aan uw favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning van Pruisfen. 231

nitz verloren, en de weg derwaards was thans van alle kanten voor den Koning open, die nu de laatfte fchikkingen maakte tot de belegering dezer vesting, welke echter eerst den 8 Augustus eenen aanvang nam. De Generaal Tauenzien werd uit Breslau ontboden, en bekwam het kommando over het Corps der belegering, dat uit 10 Bataillons Infantery benevens eenige Regimenten Kavallery beftond, cn met een zeer talrykc Artillery voorzien was. Twee Armeen , céne onder den Koning, en dc andere onder den Hertog van Bevern , dekten deze belegering. Zy was, krygskundig befchouwd, de merkwaardighe van den gantfehen oorlog zo wel ten aanzien der kunst van aanvallen en verdecdigen,*als van duuring, en uit hoofde van veele by-omhaudigbeden. Hier by gebeurde ook een geval, dat nog nooit gehoord was. Twee Franfchen, Grif.auval en le Fevre kommandeerden als Ingenieurs in cn buiten dc vesting. De eerfte was nog in Franfchen dienst , maar was van Lodewyk den XV. wegens zyne groote bekwaamheden , naa de Oostenrykfche Armee gezonden , en Le Fevre diende den Koning van Pruisfen. Beiden waren goede vrienden, en beiden fchryv'ers. Beiden hadden ten aanzien van de kunst van belegeren een byzonder Syftcma, dat zy openlyk in hunne Schriften verdedigd hadden. Nu deed zich de zeldzame gelegenheid voor, om de goedheid van hunne Theoriën door de beoefening tegen elkander en voor het oog van alle befchaafde volken te bewyzen. De P 4 hof-