Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 Byzonderheden Betreffende dm

rykers, die ook een Corps Pruisfen voor zich zagen, hielden zich alleen te zwak , om den Pruisfen de overwinning te betwisten, en trokken te rug. Daun had den Saxifchen Prins Albert met eene verfterkiug na Freiberg gezonden, doch by kwam te laat. De overwinnaars telden op dezen dag 1400 dooden en gewonden,- dc vyaïiden hadden 3000 dooden en gewonden, 4400 man van hun waren gevangen, en 28 hukken kanon en 9 vendels buit gemaakt.

De geflagen Armeeën, marfcheerden naa Bohemen, werwaards bun Kleist met een vliegend Leger werd nagezonden , welke daar verfcheiden Magazynen verhoorde, en byna tot aan dc poorten van Praag brandfebattc. De Koning kreeg de tyding van het winnen van dezen hag op zynen marsch naa Sileziën. Hier door werden de Winterkwartieren van zyne troepen verhaast. Hy trok een keten van Thuringen door Saxen, door de Laufitz en door Sileziën, en floot met de Oostenrykers eenen ftilhand van wapenen. Deze hadden van alle hunne veroveringen thans op het einde van den zevende Veldtogt niet meer dan een klein diftrikt by Dresden, en het Graaffchap Glatz in hun bezit. Zy vonden den Koningvan Pruisfen, nu van de Rusfen bcvryd, te magtig; zy wenschten naar rust, en waren daarom met den wapenftilftand wel in hunnen fchik;» fchoon dezelve zich nogthans alleen tot Saxen en Sileziën uithrekte.

De

Sluiten