is toegevoegd aan je favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90 Byzonderheden betreffende den

terwyl hy volgens 's Konings opgave de verkregen aanwyzing met een potlood optekende. Wat hebt gy nu gefchreven ? Vraagde dc Koning , en wilde het opftel zien. De Kastelein verzocht verfchoond te zyn. Op 's Konings bevel wees hy eindelyk zyne optekening, en als de Koning daar eenige lange ftreepen, en eenige nullen op vond, lachte hy hartelyk. Nu moest de Kastelein zyn opftel verklaarcn, die bekende, dat elke lange ftreep een' Prins, cn de nul eene Prinfcs betekende. Ondertusfchen had by de volg-orde der vertrekken zo in zyn geheugen geprent, dat als hem de Koning uit zyn opftel cn in en buiten dc rei toetfte, hy in die Examen heel goed Haagde.

Kort na den Zevenjaarigen Oorlog werdt over tafel van zeker gevecht gefproken, omtrent welks byzondcre omftandigheden de Koning niet van het zelfde gevoelen was als de tegenwoordig zynde Generaals. Om nu deze tegenfpraak te beflisfcn, gebood hy een Paadjen, Calabria , te roepen. Deze Calabria, een Italiaan van geboorte , was Granadier by het Kommando der Garde, welk de Koning altyd in den Zevenjaarigen Oorlog by zyn perfoon had , en de Koning had meermalen proeven van zyn flipt geheugen gezien. Het gebeurde, dat Calabria juist mede op het Slot de wacht had; hy trad dan met zyn patroontas op den rug de eetkamer in. Hier ftond hy

aan