is toegevoegd aan uw favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning van Fruisfen. 179

en dan zal hy, hoop-ik, wel acht geven , dat men niet in myn land valt.

Dit bevel is ook ftipt opgevolgd, en het beeld (laat nog heden op den gemelden toorn, op den hem aan^ gewezen post.

1778. By het verblyf des Konings in Schatzlar, een klein Lioheemsch Stadjen, woonde hy aan het uiterfte einde van deze plaats, in het huis van een Schoenmaaker , en liet terftond in zyn vertrek een kagchel ftoken. Dit nam de Schoenmaker heel kwalyk, en verklaarde dit voor eene onderneming, die tegen zyne rechten als huisheer ftreed. Eindelyk vernam de Koning dit en beval den Schoenmaker te

vragen, hoe veel zyn huis kosten moest? 70

daalers, was het antwoord. 'Terftond liet de Koning deze fom betaalen, en er nog honderd dukaaten fleutelgeld byleggen, welke grooten gunst den Schoenmaaker heel onverwacht kwam , en verbaasd deed ftaan, dewyl er niemand in de wereld zou gevonden zyn; die hem zo veel voor zyn armhartig huis zou gegeven hebben. Spotswyze zeide men daarom , dat de Koning door dezen koop een Keizerlyk inwooner cn Boheemsch burger geworden was.

M 4 De