is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanleiding ter bevordering der huisselyke gelukzaligheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JEGENS HUNNE OUDERS," têi

3eelt, beproeft 'c zei ven j of het u by de InVólgirJg van den raad, welken ik u hier geef, moei<elyk Worden zal, om Vader en Moeder gaarne in alte

dingen gehoorzaam te zyn S *. Daar is flechts

een enkel geval, datgy, zonder-te zondigen, hun den pligt der gehoorzaamheid kunt weigeren; naamelyk dan , wanneer zy zo onvoorzichtig en zo weinig oprecht en vroom zyn, en iets kwaads van u vergen zouden. Gy moet my hier echter wél begrypen, en niet gelöoven, dat dat geene kwaad is, het welk u niet behaagt, of tegen uwe kindfche denkbeelden en wenfchen ftrydt. Neen, dit is de meening niet! Maar wanneer uwe Ouders, of anderen , die over u gefteld zyn, u zodanige daadeti zouden verbieden, welke het woord van God uitdrukkelyk onder dezelfde omftandigheden , waarin gy zyt, als een pligt van u eifchen zou; wanneer zy u daaréntegen iets zouden gebieden, het welk naar de leer van Jefus Christus, zondelyk en onrecht zyn zou i dan, alieenlyk dan zoudt gy moeten denken: gy moet Gode meer gehoorzaam zyn i dan den menfchen. Tracht dit geval zo omzichtig als mogelyk is, te ontduiken, handelt zo behoedzaam als gy kunt, om den toorn van uwe mistastende Ouders door het weigeren van uwe, gehoorzaamheid niet gaande te maaken ; want de liefde gebiedt u, om ook hier liever te gelooven, dat zy veeleer uit zwakheid en dwaalihg, dan met een kwaad opzet meer van u begeeren , dan gy me een goed geweeten doen kunt. — Een befcheiC den ftilzwygen , eene ter regten tyd gebeezigd-" voorftelling, een liefdenryk verzoek, zullen gewiss felyk niet zonder vrucht zyn. — Ik kan hemy naauwlyks verbeelden, dat zulks ten eenemaat «onder uitwerking zyn zou. Maat zou die a* G 3 plaac.1