is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanleiding ter bevordering der huisselyke gelukzaligheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S24 NAARSTIGHEID IN DEN ARBEID

looper was ? — Ja, ik zal het doen! Ik zal arbeiden , oti dit groot geluk te genieten ! —- Gy zyt gelukkig, myn Vriend! die dit befluit neemt! Gy hebt onze geheele toejuiching; gy hebt de toejuiching van alle verfhndigen onder uwe broederen, de toejuiching van uw geweeten en van dien God, die u tot den arbeid heeft gefchaapen. Blyf ftandvastig by uw voorneemen. Laat ons nu met eikanderen raadpleegen, hoe gy hetzelve op de beste wyze kunt ter uitvoer brengen.

Vooreerst: vermaaken en uitfpanningen, zo lang dezelven binnen de perken blyven, dienen daartoe, om onze uitgeputte Iigchaams-krachten en zielsvermogens wederom te herfiellen-, maar de arbeid verëbcht gebruik en infpanning van dezelven By gevolg; „ Verricht alle uwe beezigheden met yver

en infpanning van uwe krachten." Zo gy by uwe vermaaken uwe krachten zoudt opofferen, en dezelven by uwe ernftige beezigheden wedeiö.n herHellen Willen: dan zoudt gy in beide gevallen eenen verkeerden weg inflaan. Een mensch , die met ernst en yver werkt, kan zeer veel verrichten, het welk een traage arbeider voor onmogelyk zou houden. Eene behoorlyke infpanning van onze krachten behoort mede tot de middelen, welke men in de waereld moet beezigen, om tyd tot andere beezigheden uittewinnen. Want hy, die met infpanning van zyne krachten werkt, zal van tyd tot tyd meerder hebbelykheid in zyne beezigheden ontvangen, en veel binnen eenen veel korteren tyd en beeter kunnen verrichten, dan etn ander, die zynen arbeid met lusteloosheid en floidigheid verricht. Deeze zal zyn werk zeer langkzaam voltooijen , en juist daardoor, in den tyd , dat by ééne zaak verricht, veele anderen moeten' verzuimen,