Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN WERKZAAMHEID» *33

leeren zullen, dat zy eerlang daardoor zich-zelven en de hunnen kost en onderhoud zullen verfchaffen ; eene van de noodzaakelykife eigenfchappen, wanneer zy anderen dienen en zich bemind maaken en nuttig worden zullen; eene van de noodzaakelykfte eigenfchappen, wanneer men zich-zelven niec meenig onnoodig en misnoegd uur wil maaken. Een wispeltuurig mensch kan de aangenaame en beloonende geneugte, welke daaruit ontftaat, wanneer men eene zaak door aanhoudende naarftigheid tot ftand gebragt heeft, niet genieten. Maar zo dikwerf als hy een werk onvoltooid laat, en tot een ander overgaat, zal een geheim misnoegen hem vervolgen en beftraffen, hoe zeer hy het ook tracht te onderdrukken. Hy zal wel moeite doen, om altyd een voorwendfel te vinden; hy zal wel in plaats dat hy zyn gebrek voor zich-zelven bekent, deeze en geene oorzaaken verdichten : maar een dikwerf fchielyk ontftaand misnoegen, het welk wy aan hem ontdekken, bewyst duidelyk genoeg, dat zyne kwaade gewoonte hem veeltyds pynigc. Een bedaard mensch moet niet alleen in zyne ernftige onderneemingen, maar ook zelfs reeds in zyne vermaaken een foort van ftandvastigheid toonen. Hy verkiest dezelven niet zonder overleg, hy geniet ze met verftand en maatigheid, en zy kunnen dus ook voor hem niet zo fchielyk wederom onverfchillig worden. Men kan hier op eene wettige wyze van iemands daaden zyne gezindheid opmaaken. Ziet gy iemand, die duizend beezigheden begint, maar flechts weinige voltooit , die fpoedig een befluk neemt, maar zyne beflnken even zo fchielyk wederom verandert, die zyne huishouding naar invallende gedachten regeert, altyd zo vol is van ontwerpen, P 5 dat

Sluiten