Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHRYVING. 3&

Heeren Staaten, met voordragt van zodaanige inrichtingen, vervoegende.

"De Friefen waaren wel overtuigd, van de volkomene gegrondheit, en na de aart hunner vryheidsliefde ingerichte aanmaaunin?', van den fouverain, zo dat aiomine eene bedaarde en welgezinde geneegenheid ontdekd wierd, om aan die voegzaame en allerbetaamlykfte begeerte hunner vertegenwoordigers te beantwoorden : zy gaaven doorflaande blyken van eene volkomene bewustheid van hun eigen belang, van dat van het vaderland in 't algemeen, en hoe gevaarlyk het zoude worden de goede burgery in haare welmeenende pogingen en plichten te keer te gaan, of, aan? gefpoord door hun, die door verbyflerde eigen liefde,met een bedwelmd verftand, de kwaade neigingen van eerloo. ze duisterlingen opvolgden , en 'sLands behoud aan 't wisfelvallig lot onbekommerd overlieten.

Lofwaardig is voorzeker het manmoedig befluit derSchiedamfche leden van het aldaar opgerichte vrycorps,by wien in deze geduchte omftandigheid des Lands, dat oude vuur der Batavieren nogglocidt, en die zich, ars edele zielen, aanbieden, om de beveiliging van dit gefolterd Gemeenebest op hunne vrye halzen te helpen dragen, het zwaard gereedelyk aan de heupe te hangen, ten einde de bedreigde onregtvaardigheeden van eenen jaloerfchen en heersch. zugtigen Keizer af te weeren, en het vertrouwend oog van 'sLands wettige overheid te Herken. Zy toonden niet alleen reeds kundig te zyn in de wapen oeffening, maar ook de vereischte moed te bezitten, om de ledige frontieren, pasfen, fïerktens of plaatzen te bezetten, en tegens alle binnen of buiteniandsch geweld te verdeedigen, ten koste Z 4 van

Sluiten