is toegevoegd aan uw favorieten.

Beroep op het gemeen gevoel (of het gezond verstand) ten behoeven van den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7ö* Beroep op het

Uit aanmerking, dat grote werken van allerly flag, ontworpen en ter uivoer gebran worden door een wezen, welles bekwaamheid geevenredigd is, naar de grootheid des werks ■ befloiten de menfchen, dat het HeeJkï, welk alle andere werken van overleg, die wy ken nen of ons kunnen verbeelden, te bovengat een wezen van onnadenkelyke magt en wys.' heid ten maker moet hebben : en verklaren allen de zodanigen voor onredelyk , die aars fezelen, om deze waarheid te erkennen. Doff" het is niet geraden, deze hoofdwaarheid aan den uitflag van deze redeneringe te verUyvenj naardemaal een twyffelaar , door de regels ener ftrikte redeneringe, u het befluit zal ontdraayen, en dezer wyze zig zei ven in' zyn ongeloof of twyffel aangaande de waar. heid verfterken. Uwe redenering moet derhalven, zo gy de zaak aan dien uitflag ver. biyft, ffrikt betogende zynde, anderzins zult gy het fluk verliezen.

Niettegenftaande alle de voorbeelden, die wy kunnen by brengen van werken van over leg , die derzeiven beflaan aan een verflan. dig beginzel fchuldig zy„ , ei, alhoewel 'er geen voorbeeld kan gevonden worden , van enig dergelyk werk , uit ene andere oorzaak

voort-