is toegevoegd aan uw favorieten.

Beroep op het gemeen gevoel (of het gezond verstand) ten behoeven van den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cemïen Gevoel. 97

dit is alles, wat wy 'er van weten. Daar zyn zekere hoedanigheden, Kragten en eigenfchappen, aan planten, dieren en jedelyke wezens eigen: en onze Kennis van dezen maakt al de kennis uit , die wy van zulke dingen bezitten: en op dezelfde wyze, beftaat onze gehele kennis, die wy hebben, of kunnen hebben, van het opperwezen , in de kundigh den , welken wy van deszelfs vermogens en volmaaktheden bezitten: en, by aldien de verfchynzels der nature ons en;g denkbeeld in t geheel aangaande God verfchaffen , moeten zy, gelyk gezegd is, ons een denkbeeld van zyne Eigenfchippen opleveren.

Wy erkennen, dat het onmogelyk is, het denkbeeld van God genen ingang by ons te vergunnen, wanneer wy het oog flaan oP fle verfchynzels der Nature: dog, byaldien wy ons zelven met gene wuorden, zonder betekenis, vergenoegen, moeten wy, ten zelfden tyde, erkennen , dat wy ons onmogelyk enig denkbeeld kunnen vormen , van het onafmeetlyk ftelzel der nature, zon Ier een denkbeeld van de onafmetelykheid zyner magt , welke het zelve fchiep en in ftand houd : dat het onmogelyk is , het eindeloos verband, en de vereniging van oorzaken, allen G t0C