Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEEN GE VOÉL. 14*

die alle de vermogens , waar mede God hen gezegend heefc, aanwenden, om de verpligtingen van Godsdiensc te verzwakken , en, zo het mogelyk ware , geheel te verduifteren. Wanneer een onderhorige van het een of ander regtsgebied , by herhaalde overtredingen van de wet , ene openbare ontkenning van deszelfs gezag of ene fmadelyke verwaarlozing van deszelfs inftellingen gaat voegen, behoren wy ons dan te verwonderen, dat men asulk een onverlaat , door deszelfs magt, verpletterd ? wat hebben zy dan te wagten , die zig bewust zyn van zodanig een gedrag tegen den Opperheer des Heelals?— Dit is gene redenering: maar het is gemeen gevoel. Men mag het preeken noemen; en het is inderdaad de enige weg, langs welken een man van verftand en geest zyne gedagten van den Predikftoel zal voordragen, over een zo duide. lyk en gewigtig onderwerp : en, byaldien het niet te pasfe komt, om het oordeel te overtuigen, 't geen inderdaad niet nodig is, is het voegzaam een beter doel te bereiken: name]yk de harten te roeren , ten minften van hun, die niet allen gevoel verloren hebben. Wanneer de menfchen op ene wyze tewerk»

Sluiten