Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

346 'Beroep op het

te verwaande kampvegters , zyne overwinn:n~ te verre a_r,(ervolgd , en field'zig bloot voor de fpotterny van vcrftandi;;e lieden , die hem zullen zeggen , dat, hoedardge onzekerheid ook moge plaats hebben in de redeneringen der wysgeren , over deze 'diepzinnige {tukken , het een ontwyffelbaarf ding is van het grootfte gewigt en kragt, dat wy verantwcor, delyk voor God zyn ; en dat, indien hy ons niet een zeker bewys , waarfchynlykheid of gisfing kan aan de hand geven , dat wy niet met 'er daad tot rekenfchap zullen geroepen worden , wy juift blyven, daar wy waren, Zonder den minften trooft van al zyns Lordfchaps arbeid te ontfangen. Inderdaad, dezeontzaggelyke waarheid , dat wy verantwoordelyk zyn wegens onze gantfche gedrag by enen, die ons voor altoos gelukkig of elendig kan maken , is van meer gewigte en kragt * dan alle de bewysredenen der geleerden, en behoor, de allen gefchil omtrent dit ftuk voorgekomen te hebben.

Lord Bolingbroke bediend zig van de Hr. Locke's bewering , aangaande de mogelykheid, dat ftoffe bekwaam kende gemaakt worden, om te denken en te overwegen. Maar dit is

ene

Sluiten