Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 VOORBERICHT.

Kan men het wel genoeg betreuren dat men omtrent den Hervormden Godsdienst zoo ligtzinnig zy , dat men uit alle hoeken Gefchriften ziet ten voorfchyn komen, die, zoo niet een geraamte van, ten mmften alleen maar eenen' natuurlyken , en met de genegenheid van bedorven menfchen, overéénkomenden Godsdienst , zoeken algemeen te maaken , en de mèhïchen van den Sybelfchen, en voor hunne uitzichten genoegzaamen, door eenen uiilokkenden Tytel, eenen fraai gefmukten ftyl en Voordragt, af te trekken.

Is het niet zoo, dat zulke Schryvers in de tegenwoordige Beöordeelingen bekranst, en als vernuftig, oordeelkundig, geleerd en menslievend ,& gezegend worden ? Terwyl die Gefchriften, die den Hervormden Godsdienst, fc deszelfs gewigtige en Charaderifeerende teerRelfelen, volgens Gods woord en de ann-enomene Formulieren van Eenigheid, behandelen", befpotlyk gemaakt en zoc. partyh behandeld worden, dat men genoeg kan merken, dat men, onder den fchyn van de Uklegkunde voor te ftaan , 't geen op zich zeiven anders goed en noodzaaklyk is, onder dezelve eene losfe, wilkeurige en dikwyls lendenlooze, Uitlegging, bevatte, m dewelke

Sluiten