is toegevoegd aan uw favorieten.

De boekbeschouwer; of Onzydige beöordeling, niet alleen van de uitkomende schriften, maar ook van de tegenwoordige recensenten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGEL WE R K. zo

Dorpspredikant, die verfcheiden ftandplaatfen had gehad, wierde aangefteld en alleen de Dorps Thèologia Paftoralis in allen derzelver omvangen, moede voordraagen. Zulk een Inftitut zou zeker zeer nattig zyn; want de meedeti die iri de Godgeleerdheid dudeeren, worden Dorpspredikanten , en voor deezen fchynt my , in de daad, nog niet genoeg gezorgd te zyn. Had men zulk'een man, hy kon ook veele goede regelen, met betrekking tol de in en uitwendige inrichting van het Huishouden, meede deelen, en hier door meenigen jongen Predikant groote voordeden aanbrengen, Doch dit zyn wenfehen, en welke voordeden brengen die aan ? Wie zal op de wenfehen en voorftellingen van eenen Dorpspredikant letten V Ik ben , over het geheel genomen , ook geen vriend van wenfehen, maar neem de dingen liever, zoo als zy zyn, en zoekze te verbeteren , zoo veel ik kan ; want met wenfehen worden de dingen geen hair breed anders, of beter dan zy zyn.

Maar , daar Gy my in het byzonder hebt gevraagd, hoe Uwe Leerredenen in te richten, zal ik U deswegens nog iets zeggen. Het verblyd my dat Gy Uwen Vader niet verfmaadt, maar gelooft, dat hy U hier in ook nog eenen goeden r£ad kan geeven, en dit zal ik naar myne beste vermogens doen. Gy hebt gedudeerd in eenen. tyd, die, in veelen opzichten, groote voordeden heeft; want, fchoon ik oud ben, verwerp ik daarom niet alles, het geen nieuw is: maar ik beproef en onderzoek zelfs. Vind ik iets goeds, clan maak ik 'er my meede bekend, en gebruik het tot myn voordeel , het zy het oud of nieuw, van deezen of van geenen zy gezegd. Maar op de Schooien is ook reeds eene betere leerwyze inge» voerd, en men leert daar, niet flechts meerdere, algemeen nuttige dingen, maar men kan ook , indien men naarltig is en Genie bezit, in één Jaar meer voorderingen maaken , dan voorheen in twee, of wel in drie. Men ziet op de Hooge Schooien maar op het beöeffenende en bruikbaare, lk moest my met Contrmrfen en de Pole-

miken%