is toegevoegd aan uw favorieten.

De boekbeschouwer; of Onzydige beöordeling, niet alleen van de uitkomende schriften, maar ook van de tegenwoordige recensenten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK ,8,

fchooneren, heerlyker morgen, terwyl uwe zielen reeds geheel gelukkig zyn, den morgen der opflauding te gemoet. Ja, de uure komt,. in welke alle die in de gra* ven "zyn, de flem des Zoons Gods zullen hooren en uit-

gaan. En ik zal aan de hand van myne nog lee-

vende Godvreezende Vrienden , myne aardfche loop. baan getroost bewandelen, zal my in de meenigvuldigë weldaaden, welke Gods goedheid my laat toekomen, verheugen, zoo als wy ons voorheen met eikanderen verblydden; maar ik zal ook in tegenfpoed en en lyden niet bevreesd, kleinmoedig en moedloos worden; want zy duuren niet altyd, zonder ophouden, zy kunnen toch niet langer dan tot aan het graf aanhouden. Gy hebt door uwen Verlosfer overwonnen , word my tot een voorbeeld, en dan zal ik ook met myn geloof, op eene juiste kennis gegrond, zeker overwinnen, en den heerlykften zege behaalen.

Maar de morgen wenkt tot de arbeid; . Hoe ieve-

rig is ahes rondsom my werkzaam, en ik wil het niet minder zyn; ik weet toch niet, hoe lang ik dit zyn kanmaar dit "weet ik, dat van het regt,_ of kwaaiyk gebruik des tyds, myn toekomend eeuwig lot afhangt. Nu, zoo verlaat ik U dan, myne Geliefden! om, overeenkoms-

tig myne beftemming, goed te dichten. Maar wy

zien eikanderen weeder zeker weeder !!! - .

HET DOODSHOOFD.

tj» en zeker Vorst, welke, gelyk het dikwyls gebeurd, a Regent zyner Onderdaaiieu en Slaaf van zyne Hartstochten was, had , door zyne [poorloosheden, met welke zich natuurlyk veele onrechtvaardigheden veréenigden, den fterkften keten, welke de Onderdaanen aan] oen Troon kluistert, verbryzwds Hunne liefde verloren. Veele zuchtten, heethoofdigen morden, het gemeen

'chold, en de Vorst wist van dit alles niets. Wan-

N 3 neer