Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op het Land. 2g^

tjèrTeri, dat tegens de duidelyfcfte en meest bekende regels onzer taak aanloopt. Gelukkig , dat de Veraaler

& ^drdVT^ Z°? WCi"'S ^e heeft beIteed, en vóórdat Hy iets onderneemt dat van meeraanbe a„gls, raaden wy hem ernstig, zich doorbekw«ïïe meesjers nog wat uj de eerfte beglnfelen der Hollandfche en Hoogduufche Taaien te laten onderwyze" Om wel mt het Hoogduïtsch over te zetten is zoo^gen akKk niet dan veelen zich verbeelden! fe >K niet

H£Ten, \7 K ° ^^lï^^^

aTn dflïï'TA ' voo^en in en opgedraagen

roerende> vtwffi? ^ vjrdiemten-> tfn Spreuke voerende: i^eiix Meritis , door Arfimh v^vvr.

gtnojsz. Medelid derzelver Plaatfchlppl. ^ Bodfi

Ge2onttJnftmC\ Dknht ' en ^roeSnd hZThJi P' L,d Van heC GenootPehap: Oefening /.weekt kunst ; en van het Rotterdamsch Dicht en

Studtuni't' ?e"00^V' *™ Sprenkelende: Ztna,um Scient/arum genititrix, Te Amstft»AM,, by Arend Fokke Simonsz ,70l ƒ„

" 1 ^e1?bedoeli"S dezer Mymering" zt& de Heer in?y»e/arede, Jis-alSnlyk, om " In , ^ffthouwmg der aanmerkelyke voortgangen

2 sze S1geCSt' °'?der het ^enscitS ,, cuszens uitwerkzelen, na een lang verloop van een.

" fc& men ffi uit var'

„ icaen men zoeke dus in dezelve geene toefbeelino- ™

* mTd«Sehten °f P£rf00nen' 'it zoÏÏ?hc?&? „ ment des Sehryy-ers verre gemist zyn. — D^ehee-

" iJT? H T al Wat in deze!^gêzegd word % » ,, alleenlyk, dat het menschdom uit dwysgeeri e'bê-' » Ichouwing van alle dingen, mooglyk «nfd n tr,„V-

" SreTheoeb^hTing2aI bereik^ *Sl et zJS 1 „ waare behoefte zal weeten te onderlcheiden van he.i.

" btïaS0i,I'Sheden' welk< h« e-s?alZS:

" Pen "wellef * -^^Veetenfch p."

„ pen, welke ons de groothcd van denSchennprröt£ neemenden luister voorlieden, enz." ~ PP f t0

In

Sluiten