Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$88 Het toekomend Jaar drie duizend. Eene Mymering.

In deeze Mymering,. welke wy met veel vermaak gc« leezen hebben, hebben wy, den tegenwoordigen Haat, der wysgeerte, als meede veele omftandigheden, waarin het menschdom zich thans bevind, in aanmerking neemende, «eer vtel waarfchynlykheids gevonden, welke ons blyken geeven van des Schryvers wysgeerige fcberpzinnigheid, en eenen blik, weike geenzins van grond ontbloot i^, in de toekomende eeuwen te werpen Onze hartlvke wensch en zoo wy vertrouwen die van alle waare Wy.-geeren en oprechte menfchen vrienden is, dat de gelukkige tyden, welke ons in deeze Mymering worden voor oogen gefield, niet op bet einde van de dertigfte, maar eenige eeuwen vroeger, reeds een begin mogen neemen.

Wy kunnen den Heer Fok re ook verzekeren, dat wy, en elk eeu met ons, wiens hart wel geplaatst is , en die het goede van zynen evenmensen denkt, in deeze Af mering niets hebben aangetroffen, waaruit men dc minste aanleiding zou kunnen neemen, dat 'er op byzondere zaaken of perlbonen van den tegenwoordige tyd gedoeld worde. Zy die iets dergelyks in dit werk meenen te vinden,moeten daai ïn meerder doorzicht hebben dan wy.

Ook kunnen wy niet nalaten hier onzen wensch aan den Heere Fokke te kennen te geeven, dat het ons aangenaam zal zyn, dat zyn Ed: het algemeen en ons, meer op dergelyke Hefpiegelingen over het een of ander onderwerp, gelieve te onrhaaien.

Kle i ne AakdrYkskunde voor de NederlandfcheJeugd* groot 87 bladz: iu klein 8vo. Te Rotterdam by N C0KNKL1792. De Prys is 5 \ ft.

Dit Boeksken, dat door een onzer Landgcnootcn, den Wel Eerw; Heer C. Muller, Predikant ** Zydeneld, ten dienste der jonge Nederlan deren werd opsefteld, voldoet alzins aan het oogmerk waartoe hens ingericht: en, daar wy het volmaakt met zyn Wel Eerw: eens zyn, dat de Aardrykskunde ook tot eene befchaatde opvoeding behoord, durven wy het zeiven, alseene zeergefchikte handleiding, zoo voor jonge heden, als derzelver Leermeesters, aanpryzen. De baartjes heelt de Auteur, om het werkjen niet te kostbaar te maaken, weg gelaaten : mooglyk dat zyn Wel Eerw; wel befluit. om ze, in het eenigzins meer uitgebreid werk, over het zelfde onderwerp, dat ons in de Voorreden word^aangekondigd, iutevoegen. il/üiv-

Sluiten