Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£iS MENGELWERK.

behoeven wy in de opgaaf dér beteekenis van dit woord, or» niet angstvallig te bepaalen. üe Grieken hebben <«p*s, dat ook het wilde dier beteeken', dat gevangen word, en het is niet weiniger ruim dan het Hebreeuwfche, beteekenende ook de jagt ot het gejaagde.* de Grieken vertaaien het Hebreeuwfchc wóórd altyd, doorga.

Maar het is dtiisterer wat bet wooid •plT dat de onzen door br ,aden v naaien,beteekene: het wortelwoord i-"pn ergens influiten, men vergelykt het mer het Griekfche «fy«, het welk zeggen kan, die voorzichtige daad, waardoor men voorraad tot den tyd van gebrek wegfliit en hieruit oordeelt men , dat dit gezegde, 't Welk men vertaalt de flapheid fluit niet weg, juist hiér voege ; doch by de Chaldeën is bekend "pn in de beteekenis van biaaden. Dari: 3: 27. is het gebruikt van die drie mannen, welken in den vuurigen Ooven gebraaden en gebrand wierden, hier meede is verwand "pn der Grieken sp-«; datHoogl: 2:9 door Traliën vertolkt is: dan va'men het dus op: hy zal het in het nel niet krygeu; of hy zal het aan den baak niet hangen, 't welk f 0 l l e r beweert hier de juiste beteekenis te zyn: ieder weet, dat men bet wild in de jagtgevangen, aan dokken of haaken ophangt. Dc 22de Pfalm is een keurig Oosterschjagtlied, waar in de hinde des dageraads, gejaagd, gevangen, outwyd, en opgehangen word, terwyl het woord hier maar alleen voorkomt, heeft men 'er 2,00 veel onderfcheidene gedachten over gemaakt: men kan klaar merken, dat de Grieken het ruim genomen hebben, ontzeggende aan den bedrieglyken luiaart, alle vangst : Hy zal geen jagtvang vinden.

Niemand zal zich nu verwonderen, dat'er verfcheiden vertaaljngen van deeze fneede zyn, maar dit is 'er van , indien zy Stlen op den keper bezien worden, dan komen ze hier Op neer, dat de bedrieger of luiaart eene verkeerde rekening rflaake, en zyne verwachting niet uitkome.

Zeker is het, dat hier eene zinfpeeiing op de fagt zy4 en wy weeten, hoe men oulings, ook by onze oude

Ba-

Sluiten