is toegevoegd aan uw favorieten.

Sakontala of De beslissende ring, een Indiaansch schouwspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C SAKONTALA oï 1

door de zwarten glans uwer oogen mij verrukt; geen doel hebben! Stemt Hechts uwe reden wat zagter. De pijl der liefde heeft mij bijna gedood; uwe woorden vernietigen mij.

ANUSUYA, (lagcht.)

Doch men zegt, dat Vorften veele begunstigde gemalinnen hebben. Beloof ons dan , dat onze vriendin door onze medewerking in geen verdriet geraaken zal.

dusschmanta.

Behoef ik u dit te verzekeren ? 'er mogen nog zoo veele vrouwen in mijn Paleis woonen, 'er zijn flechts twee voorwerpen aan welke ik mij geheel kan toewijen , de zee-omgordende aarde, die ik beheersch, en uwe zagte vriendin, die ik beminne. :

15eidè.

Dan is onze kommer verdweenen.

(Sakontala doet vrugtelooze pooglng om haare vreugde te verbergen.)

priyamwada, (op Zijde tOt

Anusuya.)

Ik bid u, ziet eens, hoe de krachten van onze bevallige vriendin allengskens weer opluiken; even als de paauwinnen , die door de Zomerhitte afgemat, door 't zagt geruis van ccn milden regen weêr verkwikt worden.

sakontala , (tot haare Speelgenoot en. )

Vergeef mij bid ik u mijn Hameren , dar*

ik