Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O ONEELSPEL.

33

zy gekomen ? Hebben zy zich hier opgehouden ? Zyn zy vertrokken? Hebt gy hen gezien? Ik beveel u my te zeggen 't geen gy weet, en my den weg dien zy genomen hebben aan te wyzen.

clarine.

Dit huis is van den gewoonen weg afgezonderd. Indien het vluchtelingen zyn, zullen zy deezen weg voorzeker niet genomen hebben. De luiden , waarvan gy my fpreekt, zyn my onbekend.

maxander , vader. Indien gy my misleid , mejuffrouw, zult gy in ft vervolg reden hebben 'er u over te beklaagen... Ik waarfchouw u. clarine.

Ik weet niet, mynheer, om wat reden gy my diergelykc bedreigingen toevoegt.

maxander, vader. Zy zullen niet vergeefsch zyn. (Ter zyde.) Ik zou 'my dan bedrogen hebben... 6 woede 1 (Overluid.) Welaan... Indien ik wist dat zy ergens verborgen waaren , en dat gy hen aan myne rechtvaardige wraak onttrokt, ik zou dit huis met myn handen m brand ftccken , veeleer dan hen my te zien ontvluchten... Ik zal hen achtcrhaalen waar ze ook mogen zyn. De itraf kan laat komen, maar zy is onvcrmydelyk... Indien ik al myn leven moet dwaalen, zal ik het geheel aan hunne vervolging opofferen... Ik zal hen eindelyk moeten aantreffen , en dan zyn ze beiden ongelukkig. een bediende, binnenkomende, bied Maxander, vader, een bord aan, waarop brood en wyn is, en

zegt op een* beweeglyken en fmeekenden toon. Wy fmeeken u, mynheer, u een oogenblik rust te gunnen ; gebruik ten minften cenig vocdfel. Krenk uwe. gezondheid zo fterk niet... Sedert drie dagen... maxander, vader, het puk brood, dat hy in den wyn doopte en aan zyn* mond bragt, weder op het.

bord werpende. Neem dat weg... Ik ftik.

de bediende» Maar, mynheer, gebruik toch...

Ca M**

Sluiten