is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETTEN.

345

kooplieden doorgaands verdagt , terwijl zij in tegendeel in republieken juist op die behandeling hun betrouwen dellen — Om deeze reden zijn derhalven de groote onderneemingen van den koop. handel enkel gefchikt voor republieken , en niei voor monarchien; in een woord, de meerdere zekerheid van VQorfpoedig te zijn , op welke men onder de republiekijnfche regeeringsvorm rekent, doet alles onderneemen — en om dat men daai vertrouwt volkomen veilig te ziju in de bezitting van het geene men reeds gewonnen heeft, zo waagt men alle die winden ook des te gereeder, om nog meer te winnen. Men loopt daar geen ander gevaar , dan in de middelen, om zodanige winden t< kunnen doen. Dan de natuur van den mensch brengt mede, dat men doorgaands veel van zijn goed geluk verwagt.

Ik wil niet zeggen, dat de monarchien geheel en al uitgeflooten zijn van den koophandel in noodzaaklijke behoeftens, maar ik zeg, dat zij uit hunnen aart tot dien handel minder gefchikt zijn — ook wil ik niet leeren, dat men in die republieken , welke wij kennen, in 't geheel ge'enen handel in die dingen , welke tot de weelde behooren ,vind, maai ik wil alleen toonen, dat die handel minder betrekking heeft tot de inrigting van derzelver ftaatsgeftel.

Wat de despotieke Staaten aanbelangt, het is de moeite niet waardig, dat wij 'er van fpreeken.

Y 5 Bi,

XX. BOEK.

IV. HOOFDSTUK.