Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4=6

LOFREEDEN

dert twintig jaaren had hij aan deszelfs uitvoering gearbeid, of, om naauwkeuriger te fpreeken , hij had zijn geheele leeven doorgebragt, met op dit ont» werp te peinzen. Eerst had hij zig, om zo te fpreeken , als eenen vreemdeling in zijn eigen Vaderland aangefteld, om hetzelve des te beeter te leeren kennen. Vervolgens had hij geheel Europa doorgereisd, en zig eene grondige kennis van alle die volkeren, welke hetzelve bewoonen, verkreegen. Het beroemde eiland , 't welk zig zo zeer op deszelfs wetten beroemd, dog 't welke van dezelve zo weinig genot heeft, was voor hem , op deeze lange reis hetzelfde geweest, hetwelk weleer het eiland Creta voor Lycurgus was, dat is eene fchool, in welke hij zig had laaten onderwijzen, zonder alles goed te keuren , of te volgen.

Eindelijk had hij, indien men zo mag fpreeken,die natiën, en die beroemde mannen , welke thans geen ander beftaan meer hebben dan in de jaarboeken van de weereld, voor zijne vierfchaar gedaagd; hun ondervraagd, en hunne daaden beoordeeld, — Langs deezen weg verhief hij zig b'j trappen tot den heerlijkften titel, welken een wijsgeer immer kan verdienen, tot den titel van voetgeever der volkeren!

Dan, fchoon hem de aangelegenheid van zijn onderwerp bemoedigde , de uitgebreidheid van hetzelve fchrikte hem egter menigmaalen af. Dikwils zag hij van dit ontwerp af, dikwils vatte hij hetzelve wederom op. Menigmaalen voelde hij, gelijk hij zelve erkent, zijne Vaderlandslievende handen verzwakken,

ein-

Sluiten