Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEEST DER WETTEN. 513

ger befchouwd, beftaat in de zekerheid , waar in zig deeze onder de befcherming der wetten bevind, of immers in de verbeelding van deeze zekerheid , door welke veroorzaakt word , dat de eene burger den anderen niet vreest. Deeze vrijheid word voornaamenlijk gevestigd of verwoest door de natuur en de evenredigheid der Itralfen. De misdaaden tegen den Godsdienst moeten door eene ontzegging van de goederen, welke de Godsdienst aanbrengt, geftraft worden. De misdaaden tegen de algemeene gerustheid door gevangenis of banningen, en de misdaaden tegen de zekerheid door lijfftraffen. Schriften moeten minder geftraft worden dan daaden. — De gedagten moeten altijd vrij van ftraf zijn. — Wederrechtelijke befchuldigingen, fpionnen, naamlooze brieven , en alle dergelijke behulpmiddelen van de dwinglandij, welke even fchandelijk zijn voor die geene, welke zig tot dezelve laaten gebruiken, als voor die geene, welke zig van dezelve bedienen , moeten in eene goede monarchaale regeeringsvorm verboden worden. — In alle andere gevallen moeten die geene, welke regeeren, met den Keizer Conftans zeggen , wij kunnen hem , die geinen beschuldiger heeft, niet voor fchuldig houden, al ontbreekt liet hem aan geene vijanden. — 13e inftelling van eenen openbaaren amptenaar, welke uit naam van de hooge overigheid belast is met de vervolging der misdaaden, is eene zeer goede zaak: deeze heeft alle de nuttigheid, welke men elders van aanbrievers heeft, zonder dat dezelve met die laage eigenbilangen , ongeregeldheden, en eerloosheid vergezeld gaat.

De

Sluiten