Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VOORNAAMSTE ZAAKEN.

O*

Calvinus, waarom hij alle kerkelijke heerfchappij verban. de, III. 92

Cambyfes, op welk eene wijze hij zig bediende van het bijgeloof der Egijptenaaren, III. 224

Camoënen, hun gezang doet iets hooren van de lieflijkheid van de Odysfeën, en van de deftigheid der TEneaden, IV. 487

Canada, de wilden verbranden hier hunne krijgsgevangenen , dog als zij ledige hutten hebben , dan lijven zij dezelve in hunne natie in, III. 30

Canaaniten « waarom zij zo gemakkelijk te overwinnen waren, I. 387. Op welk eene wijze de gruuwelen Levit. XVIII. vermeld, waar mede zij zig verontreinigd hebben, moeten verftaan worden, III. 249 en volg. i.

Canons. verfcheiden verzamelingen van dezelven. Wat men in dezelve invoegde. Welke verzamelingen in Vrankrijk in gebruik zijn geweest , III. 370. r. De magt, welke de bisfchoppen hadden , om dezelve te ma. ran > diende hun tot een voorwendfel om niet aan de

kapitularien te gehoorzaa-men, III. 3 69 en q.

Capeliaanen, hunne komst tot den throon vergeleeken met die der Carolovingiers, IV.

. 202. Op welk eene wijze de kroon van Vrankrijk in hun huis overging , IV.

252 e» volg.

Cappadociërs, deeze meenden dat de vrijheid beeter in eene monarchie , dan in eene republiek genooten wierd, h 454 en m.

Caracalla, Macriuus kon niet verdragen, dat men de refcripten van Caracalla voor wetten aanzag, III. 585

Carolovingiers , hunne komst tot den throon was natuurlijk , en geen gevolg van eene Staatsomwenteling, IV. 199. Hunne komst tot den throon vergeleeken met die der Capetiaanen, IV. 202 en volg. De kroon was in dien tijd erflijk en verkiesbaar , ibid. Oorzaaken van den ondergang van dit huis, IV. 2 11 en volg. Voornaame rederr van hunne verzwakking, IV. 230. Zij verlooren de kroon , om dat zij zig van alle hunne domeinen beroofd zagen, IV. 249. Op welke eene wijze • 1 1 -.de

Sluiten