is toegevoegd aan je favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VOORNAAMSTE ZAAKEN. i>S

agt re neemen, dan zodanige , welke met hun goedvinden gemaakt, of door hun bezegeld waren , III. 487. Zij waren weleer verpligt om in hooger beroepingen in eigen .perfoonhet vonnis van hunne rechtbanken ftaande te houden. Wanneer dit gebruik afgefchaft is, III. 491, 492. Alle de kosten der procesfen wierden weleer door hun gedragen: de veroordeelingert in de kosten waren toen onbekend, IIr* 498 en volg. Wanneer zij zig begonnen te onttrekken om hunne pairs tot het vonnisfen te vergaderen, IIL 532. Het is geene wet geweest, welke de Heeren verbood, om hunne vierfchaaren te fpannen, of te vonnisfen : dit is langzamerhand ingekomen, III. 5 3 5. De rechten, welke zij oudtijds hadden, zijn hun niet / als aanmatigingen ontnomen, maar zij hebben dezelve of door verzuim, of door den h famenioop van omftandigheden verlooren, III. 53 6. h De Charters, welke zij aan hunne lijfeigenen gaven , zijn een van de bronnen van de gewoonten van Vrankrijk, I III. 540. Zij beften in het

begin van de monarchie belastingen van de lijfeigenen van hunne domeinen, deeze noemde men cenfus, IV. 5 b. Zie Koningen van Frankrijk. Hunne rechten hadden hunnen oorfprong niet in de aanmatiging van dien ingebeelden cenfus, welken men voorgeeft vari de algemeene ftaatkurtde der Romeinen afkomstig te zijn. IV. 56". Zij zijn hetzelfde als de vafallen.Oorfprong van dit woord, IV. sj.ibid.n. Het recht, 't welk zij hadden om in hunne leengoederen te vonnisfen , kwam uit hetzelfde grondbeginfel voort, daar dat van de Graaven in hunne graaffchappen uit fproot, IV. 72, 73. De waare oorfprong van hunne rechten, IV. 92.Zij zijn dezelve-aan geene aanmatigingen verfcliuldigd, lVt ibid en volg, Teergewaaden , Hereotum , Heergevetten, wat dezelve zijn, IV. 263

Eerlijke rechten in de kerk.

Zie Recht, 'eidenen, kan men ui: het oprechten van altaaren aan zekere ondeugden befluiten, dat zij die ondeugden beminden? III. 8 3. Hun Godsdienstverbood alleen eenige grove'