is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üag REGISTER

verzekerd beftaan, voedzel, behoorlijke kleeding , en eene levenswijze, door welke de gezondheid niet benadeeld word , te verfchaifen, III. 74. Een groote Staat, welke met eenigen anderen Staat onder een hoofd wierd vereenigd , zou zig zeiven verzwakken, en zelfs den voornaamen Staat , onder weikeu zij gebragt word, doen verminderen , III. 291 en volg. Gevolgen, welke deeze waarheid heeft in het Huk van de opvolging op den throon , ibid.

Staat, (burgerlijke) wat dezelve zij, I. 31

Staat , (gematigde) hoedanig daar de fhafoeffeningen behooren ingerigt te worden, L 259

Staat, (politieke) wat dezelve zij, L 31

Staat, (landen van den) men kent derzelver nuttigheid in Vrankrijk niet genoeg, II. 43

Staaten vergaderden menigmaalen onder de twee eerfte flammen, uit welke leeden zij beftonden, welk bet oogmerk van hunne vergadering was, III. 369

Staaten van Holland, waar uit dezelve beftaan, I. 161. v.

Echt denkbeeld van dezelve* I. 470. b. Bij hun is de volheid van jurisdiftie, III. 455.0. Door wie in de oude graaflijke tijden gerepr»fenteerd, III. 459. Aan hun is de volle fouverainiteit, III. 466

Staatkur.de, zij legt zig in de monarchien toe, om de grootfte zaaken met de minstmooglijke . deugd uit te voeren , I. 82, Zij is als* eene doove viji, welke ftil werkt, en langzaaraerhand haare oogmerken bereikt. De Engelfchen kunnen haaren Iangzaamen voortgang, noch breedvoerige behandeling van zaaken, noch koelzinnigheid verdraagen, II.

90

Staatkundigen, bron waar uit de misdagen, in welke zij over het recht van den oorlog zijn gevallen, gefprooten zijn , I. 411

Staatkundige wetten, de Christelijke Godsdienst wil, dat ieder volk de beste Staatkundige wetten zal hebben,III.

80.

Staatzugt, is in eene republiek gevaarlijk, doch heeft in eene monarchie goede gevolgen, I. 87. Staatzugt van bijzon.

de«