is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!f* REGISTER

Suhan, waarom dezelve niet verpligt is zijn woord te houden .wanneer zijn gezag daar door beperkt word, I. 9 i. Welke rechten hij gewoonlijk heft van de nalatenfchappen van het gemeene volk, I, 194. Weet geen ander middel om rechtvaerdig te zijn, dan door de rechtvaerdigheid met voeten te treeden, III. 296

Suferain , wie zodanig genaamd wierd, III. 440. d. Zie Heeren.

Sinter, 'er zijn landen , in welke de veelwijverij te weeg heeft gebragt, dat men de opvolging op den throon op de kinderen van de luster van den koning doet ko-

. men, met uitfluiting zelve

. van de kinderen van den koning, III. 221. Waarom niet met haaren broeder mag trouwen, III. 240. In welke landen dit voor geoorlooft gehouden word , III.

242

$i(eeden, waarom men hier wetten op de verteering heeft gemaakt, I. 307

Sylla, waarom hij geweldige ftraffen invoerde, I. 278. Verre van de valfche befchufdigers te ftraffen , bejoonde hij dezelve, 1.595

Syracufe, oorzaak vau de om» wentelingen, welke in deeze republiek voorvielen , I, 33 8 , 339. Was haaren ondergang aan de nederlaag der Atheniënfers verfchuldigd, I. 34 1. Het Ostracismus veroorzaakte hier duizend onheilen, III. 556

Syrië. koophandel van hunne koningen na den dood van Alexander, II. 436

Systhtma van law deed den prijs van het geld verminderen, II. 522. Gaf aanleiding tot eene ourechtvaerdigeen fchadelijke wet, welke ten tijde van Ctefar wijs cn goed was geweest, III. 522

T.

HTabhaard, (ftand van den) welk een rang dezelve in Vrankrijk heeft. Hun werk» Vrankrijk heeft haare grootheid en luister voornamenlijk aan haar te danken , II. 379

Tacitus, (keizer) zeer verftandige wet van deezen Vorst, ten aanzien van de misdaad van gekwetfte rnajefteit, I.

594> 595

Tacitus. vergisftug van deezen beroemden Schrijver aangetoond, I. 579. Zijn werk PYSÏ