Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i3o REGISTER.

doen ons zien , dat Griekenland in zijnen tijd nog woest was, III. 119

Thibault heeft de gewoonten van Champagne gemaakt, IIL 54°

Thimur zou zo veele wreedheden niet gepleegd hebben , indien hij Christen was geweest, . III. 8.6

Thomas Mortis, kortheid van zijne doorzigten in het maaken van wetten, IIL 587

Thuringiërs , eenvoudigheid van hunne wetten, door wien dezelve in gefchrifte wierden gebragt, IIL 337- Huune lijfrtraflijke wetten waren volgens dezelfde grondbeginfelen ingerigt als die der Ripuariers, HL 381. Hunne beproeving van vrouwen, welke van overfpel befchuldigd waren, HL 396

Tiberius, waarom hij weigerde om de oude wetten van de republiek op de verteeringen weder in te voeren, I. 305- Waarom hij niet Wilde toelaaten, dat men de Stadhouders in de provinciën verbood , om hunne vrouwen derwaarts met zig te neemeu, ibid. Wanneer, en hoe hij de wetten tegen bet overfpel deed geiden, L 324. In welke gevallen

hij de huislijke rechtbank herflelde, I. 325, 326. Verfchriklijk misbruik , 't welk hij maakte van zijne magt in het begeeven van eerampten, I. 348. en t. Hij hegtte aan lasterfchriften dezelfde ftraffen , die op de misdaad van gekwetfte rnajefteit bepaald waren, L 590. Hooge trap van wreedheid van deezen dwingeland , L 593. Kunstgreep, door welken hij de landgoederen , even gelijk het geld, voor muntfpecieu wist gangbaar te maaken, II. 514. Hij vermeerderde de geftrengheid van de Poppiaanfche wet, III. 48

Tienden , (kerkelijke) Pepyn lag van dezelve de grondflagen, maar derzelver inftelling is niet ouder dan de tijden van Karei den grooten, IV. 187 en volg. Onder welke voorwaarden het volk eindelijk zijne toeftemming gaf, om dezelve te betaalen, IV. 194

Tienmannen, waarom zij de doodftraf invoerden op bet maaken van paskwillen en fpotdigten,I. 275. Hunne oorfprong, hunne onkunde, hunne onrechtvaerdigheid in het regeeren. Oorzaaken van bun-

Sluiten