Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C « )

ginne des tyds, door Gods oneindige Magt en werkdaadigen wille, ook zulke onzichtbaare wezens of fchepfelen zyn hervoorgebragt , dewelke in de Heilige Schrift den naam^van Engelen draagen, die, ten aanzien van hunne natuur, zuivere of reine geesten zyn, en oorfpronglyk allen volmaakt goed gefchapen, en daar toe beftemd waren, om tot verheerlyking van God en in zynen dienst altoosduurend volmaakt gelukkig te leeven, zynde die tallooze menigte svan Hemel fche Geesten, die in de Heilige Schrift Engelen, Aarts-Engelen, Cherubim, Seraphim, Troonen, Vorstendommen en Heerfchappyen genoemd worden , en die in hunnen oorfpronglyk volmaakten ftaat volftandiggebleeven zyn, van God in het goede zodanig bevestigd geworden, dat zy uit hunnen volmaakt gelukkigen ftaat nimmer zullen vallen kunnen , maar altyd het aangezicht des Vaders in den Hernel zien, volgens M&tth. XVI11: 10.

Art. 10.

Over de kwaade Engelen of Duivelen.

Wy gelooven en belyden, dat'er onder deeze Engeleneen groot, hoewel ons onbekend, getal van God is afgevallen, die in de Heilige B 3 Schrift

Sluiten