Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *9>

vernedering , als mensch , of in zoverre Hy mensch was , zich van 't gebruik der alweetendheid zyner Goddelyke natuur ontdeedt, gevolglyk, door zulk een werklyk gebruik na te laten, niet alweetend was? Maar, hoe kon Hy dan toch zo veele andere omftandigheden van dit oordeel vooraf zeggen ? Even daardoor waar door de propheeten, vóór zynen tyd, zeer veele omftandigheden van toekomende gcbeurtenisfen, konden voorzeggen, fchoon op verrena zoveel niet, als Jefus hier van deeze gebeurtenis , van dit oordeel, weet te propheteeren ; dewyli?y, naamlyk, even zowel als andere propheeten, den heiligen Geest ontfangen hadde, doch niet gelyk zylieden, naar de maate ; dat heet niet, onmeetelyk en oneindig, maar rykelyk, en als 't ware ongemeeten; zoals elk kenner van het Joodfche fpraakgebruik weet, en juist de aangehaalde plaats van den Euangelist Marcus onwederfpreeklyk bewyst: want, had Hy den propheetifchen geest onafmeetelyk, en zonder bepaaling, ontfangen, Hy zou ook deeze eene omftandigheid, den bepaalden dag naamlyk, zowel hebben geweeten, als Hy de overige omftandigheden van dit oordeel vooraf kon verkondigen. . Dus fprak Christus hier (en dit is dan het gevolg uit alle het voorige) overéênkomftig met de waarheid, als een met den zoon van God toteenen Perfoon op het naauwst veréénigde en daardoor volkomen gerechtigde mensch, om naar eigen wefoehaagen van de alweetendheid zyner Goddelyke natuur gebruik te maaken; dit evenwsl flechts naar de maate der bevatbaarheid van zyne menlehelyke natuur, welke intusfchen, ten dien

ty-

Sluiten