Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C m >

Prefident, de voorgemelde Wagner, die voor ƒ7027-:- had ingeichreeven, voor de Vergadering geroepen, en aan hem gezegd, dat er reeds voor ƒ7800 -: - was ingeichreeven , en wanneer hy deeze fomme wilde befleeden, hy dan dc Kooper konde worden. Waarop hy, boven zyne fomme van infchryving, al hooger biedende, eindelyk tot op de fomme van ƒ7800-:gekomen, en dus de Kooper van den afbraak geworden is. Hy had mede flegts éénen borge mede gebragt; doch, de Metzelbaas Helmers voegde zich, ftilzwygende, ,als tweeden borge daarby; het welk by eenige Leden der Vergadering niet weinig opziens baarde Wigner, by

gevolge,wierd doch kooper, offchoon er nog ƒ92 5- :boven zyne fomme van aanneeming ingefchreeven was.' — 't Is waar, hy deed by deeze onderhandeling de fterkfle beloften, dat. wanneer hem deezen koop in de handen viel, hy dan de Kerk nader bedenken wilde. Dan, hoe voordeelig dezelve ook is uitgevallen, heeft nogthans de Kerk er nimmer éénen duit nader van genooten! De Leezer oordeele.

In deeze zelve Vergadering deed de Commisfie rapport, „ den Heer van der Hart te heb„ ben verzogt, tot het bereekenen van het be„ ftek van de optebouwene Kerk , en dat „ zyn Ed. zulks heeft gelieven op zig te nee„ men, na dat zyn Ed. alvoorens door den , Wel-Edele Groot Achtb. Heer N. Faas,

daartoe was gedisponeerd:" De zaak nu zo verre ten genoege der Voorzitters gevorderd , wierd in diezelve Vergadering door den Prefident het, op den S2ften,Maart gereferveerd, C011 'traprotest ter tafel gebragt, aan de Vergadering

voor

Sluiten