Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33ó )

bitters der Vergadering en van de Baazen hief ten toon te fpreiden. De Steller van het zogenaamd getrouw Verhaal verhandelt, het geen wy bedoelen op bladz. 74-^-77* Hy zegt al* daar, dat Ros onder anderen, op den 8 Augustus , tot eene drangreden had bygebragt,

dat in de Gemeente verfpreid wierd, dat „ de Directeuren van de Baazen, 5 of zelfs ,, 10 pCt. van de waarde van het Kerkges, bouw, zouden getrokken hebben, en daarti om van de gebreken niet dorften fpreeken, „ welken modder, om zyne eigene uitdruk-

kingen te gebruiken , hy van zich wilde „ afwasfchen." „ Deeze befchuldiging,'* zegt hy verder, „ offchoon in algemeene termen

vervat, was van te haatlyk eene natuur,

voor elk weldenkend en eeriievend gemoed, „ dan dat men dezelve ongemerkt zou laaten

doorgaan, en dat men niet zou tragten, de„ zelve, by de eerfte bekwaame gelegenheid, ,, in ééns, den bodem in te Haan." Voortref* felyke woorden! fchoone taal, voorwaar! —• Maar, welke zou toch wel die eerfte bekwaame gelegenheid kunnen en moeten zyn by welke een eerlyk denkend en handelend gemoed, eene zodanige befchuldiging, in ééns, den bodem zoude kunnen inflaan ? Immers, geene andere , volftrekt geene andere, dan, waarby het Kerkgebouw, naar de begeerte der minderheid, door neutraale Baazen wierde ge. examineerd, om daar door de geheele Gemeente en het geëerd Publiek van de eerlyke en deugdelyke behandeling, in den Opbouw der Kerke , fpreekende te overtuigen. Dit juist, en, dit alléén, vordert een eerlyk man,

en

Sluiten