is toegevoegd aan uw favorieten.

De graaf van Comminge, of De ongelukkige gelieven; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TQONEELSPEL. 41

Men vreest hem elders wel, dochdaar-hyfchrikkendoet., ö Sterveling! 't is hier dat elk hem minnen moet.

- DE ABT. Wat kan één dooling aan den mensch al onheils wekken!

Tegen Comminge, welken hy omhelst. Wil u myn' yver en myn zorgen niet onttrekken; Myn troost zy ti, in al uw fmarten, niet onnut. COMMINGE, zich een weinig opheffende, in wanhoop en razemy.

Ze is weg! ö afgrond 1 is uw toorn nu uitgeput? Hy valt nogmaals neacr. DE ABT, tegen d'Orfigni. Duld, dat ik in 't geheim é^n oogenblik..

D'Orfigni maakt beweeging om te vertrekken. COMMINGE, in woede opflaande.

Myn vader l

Gun, dat ik voor zyn oog cn zucht en ftcrf te gader; Al myne gruuwlcn zyn aan hem nog niet gemeld : Hy had één zweem van deugd in my nog onderfleld ; Dus dwaalende kon hy my mooglyk achting draagen,. Dat d'Orfigni.. gyzelf . van dwaaling zy ontflaagen.. Dat de afgrond, hemel, en het onbegrensd heelal Gewaagen van myn fchuld.. die 'k nimmer boeten zal: Een wroeginglooze ziel doe u die fchuld befeffen; Dit oogenblik waarin Gods blikfem my komt treffen, Nam ik het fnood befluit.. daar 'k myn belofte onteer.. Jk ging aan haar myn hart reeds offren.. z« is niet meer! Die God neemt waak daarvan.

C 5 Te'