Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 6 Voorjlelling en beantwoording

tebeelden, dat 'er eene eeuwigdurende opvolging van Profeeten geweest is , om dat de fchrift fpreekt van Profeeten, die ut' auuvos, dat is (letterlyk) van eeuwigheid geweest zyn. Het gezond verftand gebiedt yder een' van zelf, in dergelyke gevallen, het woord eeuwig in de gemelde bepaalde beteekenis optevatten. En het is het zelfde gezond verftand, welk elk onbevooröordeelden het woord eeuwig, in het tegenwoordige geval, in dezelfde beteekenis, moet doen opnemen. Want het is mooglyk, eene even zoo groote ongerymdheid, zich een vuur te verbeelden, dat volftrektlyk eeuwig is, als eene aarde, of bergen, of Profeeten, die eeuwig of van eeuwigheid zyn. Vuur, als zoodanig, heeft een natuurlyke ftrekking om te vergaan, en zal ook, op zyn tyd, daadlyk vergaan, en kan dit, volgends de vastgefteldenatuurwetten , onmooglyk nalaten. Derhalve verpligt de aart van het onderwerp ons, om het woord uiuviov eeuwigdurend, wanneer het van vuur gebruikt wordt, in eene bepaalde beteekenis optevatten. En in deze beteekenis wordt dit zelfde woord in foortgelyke gevallen, zoo dikwyls genomen, ook in de fchrift zelve,dat de weg zich ook, in deze zaak , van zelf wj'st. Eene bepaalde verklaring van het woord is dan, wanneer het met vuur verbonden wordt, voorzeker zoo wel het natuurlykst als het rede-

lykst.

Sluiten