is toegevoegd aan uw favorieten.

De verborgenheid, die van alle eeuwen en geslachten verborgen was, openbaar gemaakt door het euangeli: of De eindelyke gelukzaligheid aller menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Tegenwerpingen. 87

„ toch,buiten twyfel.eene ontbindende hoofdftof is, en alles wat in hetzelve geworpen „'wordt, vanëenfcheidt, doen voorkomen als ,, een middel ter voorkominge van de ontbin„ ding'; en dat zy daarboven andere fchrift„ plaatfen, welken hier toe betreklyk zyn, „ regelregt tegenfpreken; daar de fchrift uit,, druklyk leert, dat de godlozen verdervenis of „ ontbinding der deelen maaijen zullen, en daar „ 'er in dit zelfde verband gezegd wordt, dat ,., hunne worm (welke een zinnebeeld der ver„ dervenis is) niet fterft.

„ Deze bedenkingen moeten , natuurlyker „ wyze , een onbevooroordeeld gemoed tot „ nadenken brengen, of niet de Ouden deze leenfpreuk in meer dan éénen zin gebruikt ,, hebben, en of niet de aart der ooft erfche „ talen eene verfchillende verklaring gehenge? „ Wy lezen by Jefaia , h. LI: 6. dat de hemel „ verdwynen zal gelyk een rook, en dat de aarde „ veröuden of verflyten zal, gelyk een kleed. ., Hier worden derhalven de denkbeelden van ontbinding' of verteering wel deeglyk be„ doeld; en het geen wy vertalen, zal ver„ dwynen, wordt, in het oorfpronglyke, uit„ gedrukt door het woord, SJTyDJ, welk „ naawkeurig[yk overëenkomt met het geen „ by Marcus voorhanden is, gezouten worden, ,5 dat is, gelyk Buxtorf het vertaalt, ontbonden F 4 „ wor-